Tietosuojaseloste

EU:n yleinen tietosuoja-asetus (2016/679), 13 ja 14 artiklat

Päivitetty 22.2.2022

1. Rekisterinpitäjä

Connection House Oy
2016455-5
Hatanpään valtatie 18, 33100 Tampere
Puh. 010 8205600

2. Rekisteriasioita hoitava henkilö

Juha Raittila
Hatanpään valtatie 18, 33100 Tampere
Puh. 010 8205600

3. Rekisterin nimi

Connection House Oy:n markkinointi- ja asiakasrekisteri

4. Henkilötietojen käyttötarkoitus ja käsittelyn oikeusperuste

Tietoja käytetään Connection House Oy:n omaan ja asiakkaiden puolesta tehtävään asiakasviestintään, suoramarkkinointiin, tiedottamiseen ja jäsenhankintaan. Henkilötietojen käsittelyn oikeusperusteita ovat sopimus, suostumus ja rekisterinpitäjän oikeutettu etu.

Rekisterinpitäjän oikeutettu etu on käsittelyperusteena silloin, kun rekisteröidyn ja rekisterinpitäjän välillä on asiallinen yhteys. Tällainen asiallinen yhteys muodostuu mm. silloin, kun rekisteröity on omasta aloitteestaan rekisterinpitäjään yhteydessä, tai kun rekisterinpitäjä käsittelee rekisteröidyn henkilötietoja rekisteröidyn työnantajan ja rekisterinpitäjän välisen liike- tai yhteistyötoiminnan yhteydessä.

Lisäksi rekisterinpitäjä voi kirjata oikeutetun edun perusteella asiakasrekisteriin sellaisten potentiaalisten asiakkaiden yhteyshenkilöiden ja edustajien tietoja, joiden rekisterinpitäjä voi perustellusti odottaa olevan kiinnostuneita hankkimaan rekisterinpitäjän tarjoamia palveluita tai tuotteita.

Rekisteröidyllä on oikeus peruuttaa suostumuksensa milloin tahansa. Suostumuksen peruuttaminen ei vaikuta suostumuksen perusteella ennen sen peruuttamista suoritetun käsittelyn lainmukaisuuteen. Ennen suostumuksen antamista rekisteröidylle ilmoitetaan tästä.

5. Rekisterin tietosisältö

Yrityksen nimi, Y-tunnus, osoite, toimiala, henkilöstömäärä, liikevaihto, www-osoite

Etu- ja sukunimi, titteli – ja asema yrityksessä, puhelinnumero, sähköpostiosoite, syntymäaika, kieli

Asiakkuuden, jäsenyyden ja muun asiallisen yhteyden hoitamiseen ja yhteydenpitoon liittyvät tiedot (esim. tuotteiden ja palveluiden osto- ja peruutustiedot, toimitustiedot, palautteet, reklamaatiot sekä asiakaspalvelutapahtumien taltioinnit, kuten puhelut, sähköpostit, tekstiviestit).

Edellä yksilöityjen tietojen muutostiedot

6. Käyttäjänseuranta www-sivuilla

Leadoo

Käytämme Leadoon käyttäjänseurantaa seurataksemme, miten käyttäjämme liikkuvat nettisivuillamme ja yhdistämme tämän datan käyttäjän tietoihin joita kerätään esim. Chat-interaktioiden kautta. Leadoo käyttää etag-seurantaa joka teknisesti eroaa keksipohjaisesta seurannasta, mutta johon pätee samat lainalaisuudet kuin evästeisiin. Tarkista Leadoo Marketing Technologies Oyn tietosuojakäytäntö (https://leadoo.com/privacy-policy/) tietääksesi enemmän siitä mitä järjestelmässä seurataan. Connection House Oy toimii datan kontrollerina ja Leadoo datan prosessorina. Mikäli et halua että sinua seurataan voit tyhjentää selaimesi välimuistin. Lisätietoja siitä miten Leadoo toimii tarkista https://leadoo.com/privacy-policy-processor/

Google Analytics ja Hubspot

Keräämme verkkosivustomme käyttöstatistiikkaa Google Analytics ja Hubspot -palveluihin, joiden tarkoituksena on sivuston seuranta, kehittäminen ja markkinoinnin suunnitteleminen. Verkkosivustolla vierailijasta kerätystä datasta ei voida yksilöidä tietoja yksittäiseen käyttäjään tai henkilöön. Käyttäjä voi estää evästeiden käytön selaimensa asetuksista. Tallennetut evästeet voi poistaa selaimen asetuksista. Kun täytät ja lähetät verkkosivustollamme olevan lomakkeen, antamasi tiedot tallentuvat Connection Housen asiakastietojärjestelmään Hubspot-palvelussa. Muut sivustonkäyttötietosi eivät tallennu tai ole yksilöitävissä.

Facebook-pikseli

Sivustolla käytetään Facebook-pikseliä. Se tarkoittaa sivuilla olevaa koodinpätkää, jonka avulla uudelleenmarkkinoidaan verkkosivua Facebookissa. Pikseli mahdollistaa mainoksien kohdentamisen aihealueesta kiinnostuneille ihmisille ja kohderyhmien luomisen mainontaa varten. Pikseli ei yksilöi kävijöitä. Halutessaan voit estää pikselin toiminnan estämällä evästeiden käytön selaimessasi ja poistamalla tallennetut evästeet sivustolla vierailusi jälkeen.

7. Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteröityä koskevia henkilötietoja hankitaan mm. Suomen Asiakastieto Oy:n ja LeadCloud Oy:n toimittamista rekistereistä. Tiedot siirretään SSL-suojatun selainsovelluksen kautta. Lisäksi tietoja kerätään rekisteröidyltä itseltään, yrityksen verkkosivuilta ja muista julkisista lähteistä. Henkilötietoja voidaan kerätä ja päivittää lisäksi Connection House Oy:n yhteistyökumppanien rekistereistä sekä muilta henkilötietoja koskevia palveluja tarjoavilta viranomaisilta ja yrityksiltä. Kampanjakohtaisesti käytetään myös asiakkaiden ja yhteistyökumppaneiden toimittamia asiakasrekistereitä, jäsenrekistereitä tai niiden otteita. Henkilötietojen käsittelyssä noudatetaan Connection House Oy:n tietosuojakäytäntöjä ja henkilötietojen käsittelyn ohjeistusta.

8. Tietojen luovuttaminen ja siirtäminen

Tietoja voidaan rekisterinpitäjän harkinnan perusteella luovuttaa kulloinkin voimassaolevan lainsäädännön sallimissa ja velvoittamissa rajoissa Connection House Oy:n yhteistyökumppaneille, jollei rekisteröity ole kieltänyt tietojen luovuttamista. Tietoja voidaan siirtää rekisterinpitäjän valikoimille yhteistyökumppaneille, jotka käsittelevät tietoja rekisterinpitäjän lukuun, osapuolten välisen yhteistyösopimuksen perusteella. Tietoja ei siirretä Euroopan unionin jäsenvaltioiden alueen tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

9. Henkilötietojen säilyttäminen

Rekisterinpitäjä käsittelee ja säilyttää tietoja ainoastaan niin kauan kuin lakisääteinen velvoite vaatii tai kuin on tarpeellista henkilötiedon ennalta määritellyn käyttötarkoituksen kannalta. Tarpeettomiksi muuttuneet henkilötiedot, joita rekisterinpitäjällä ei ole enää perustetta säilyttää eikä käsitellä, poistetaan säännöllisin väliajoin rekisterinpitäjän omien tietosuojakäytäntöjen mukaisesti.

10. Rekisterin suojaus

Sähköisesti käsiteltävät rekisterin sisältämät tiedot on suojattu palomuureilla, salasanoilla ja muilla yleisesti hyväksyttävillä teknisillä keinoilla. Teknisestä tietoturvasta vastaa Triuvare Oy. Henkilötietoja käsitellään Lead Desk – kontaktienhallintaohjelmistolla, joka on ISO 27001 -sertifioitu ja OWASP ASVS, Level 2 -auditoitu. Ainoastaan yksilöidyillä rekisterinpitäjän ja sen toimeksiannosta ja lukuun toimivien yritysten työntekijöillä on pääsy rekisterin sisältämiin tietoihin rekisterinpitäjän myöntämällä käyttöoikeudella. Henkilötietoja käsittelevä henkilöstö on allekirjoittanut salassapitosopimuksen. Yhteistyökumppaneilta hankitut henkilötiedot tuhotaan, kun niiden käsittely on päättynyt. Teksti- ja taulukkomuotoiset kopiot tuhotaan sen jälkeen, kun ne on viety Lead Desk -järjestelmään. Jäsentiedot, raportit ja muut asiakkaille toimitettavat henkilötiedot välitetään suojatun yhteyden kautta tai mikäli sellaista ei ole käytössä, salattuna sähköpostiviestinä. Manuaalisesti ylläpidettävät aineistot sijaitsevat tiloissa, joihin on asiattomilta pääsy estetty. Manuaaliset tiedot (muistiinpanot yms.) tuhotaan tietoturvallisella tavalla (Saferec Oy), kun tiedon käsittely on päättynyt.

11. Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus vastustaa henkilötietojen käsittelyä suoramarkkinointitarkoituksiin. Lisäksi rekisteröidyllä on oikeus soveltuvan tietosuojalainsäädännön mukaisesti saada tieto henkilötietojen käsittelystä. Rekisteröity voi tarkastaa itseään koskevat henkilötiedot, vaatia epätarkan ja virheellisen henkilötiedon oikaisua ja tietojen täydentämistä, tai vaatia henkilötietojen poistamista tai käsittelyn rajoittamista. Connection House Oy voi pyytää rekisteröityä tarkentamaan pyyntöä ja varmentamaan henkilöllisyyden ennen pyynnön käsittelemistä. Oikeuksia koskevat pyynnöt osoitetaan kirjallisena rekisterinpitäjälle. Connection House Oy vastaa pyyntöihin yhden kuukauden sisällä pyynnön esittämisestä. Mikäli koet, että Connection House Oy käsittelee henkilötietojasi sovellettavan lainsäädännön vastaisesti, sinulla on oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle.

12. Tietosuojaselosteen muuttaminen

Kehitämme palvelujamme ja siksi pidätämme oikeuden muuttaa tätä tietosuojaselostetta ilmoittamalla siitä tällä sivulla. Tiedotamme rekisteröidyille merkittävistä muutoksista tähän tietosuojaselosteeseen ja käsittelytoimiin kohtuullisesti ennen niiden voimaantuloa verkkosivuillamme ja/tai muulla tarkoituksenmukaisella tavalla, jotta rekisteröidyillä on kohtuullinen aika arvioida tällaisten muutosten seurauksia.